Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a. SKLEP INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.OLVA-NATURAL.PL PROWADZONY JEST PRZEZ FIRMĘ OLVA BARBARA BIK, UL. ŁĘŻYCA- DOLNA 36, 66-016 ZIELONA GÓRA, NIP: 9730975262, REGON: 384058157. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: OLVASOAP@GMAIL.COM.

b. NINIEJSZY REGULAMIN SKIEROWANY JEST ZARÓWNO DO KONSUMENTÓW, JAK I DO PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE SKLEPU INTERNETOWEGO (Z WYJĄTKIEM PKT. 9 REGULAMINU, KTÓRY SKIEROWANY JEST WYŁĄCZNIE DO PRZEDSIĘBIORCÓW).

c. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU JEST USŁUGODAWCA. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W CELACH, W ZAKRESIE I W OPARCIU O ZASADY WSKAZANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI OPUBLIKOWANEJ NA STRONACH SKLEPU INTERNETOWEGO (W ZAKŁADCE „POLITYKA PRYWATNOŚCI”). PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE. KAŻDA OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZA USŁUGODAWCA MA PRAWO DO WGLĄDU W ICH TREŚĆ ORAZ PRAWO DO ICH AKTUALIZACJI I POPRAWIANIA.

2. DEFINICJE:

2.1 DZIEŃ ROBOCZY – JEDEN DZIEŃ ROBOCZY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU Z WYŁĄCZENIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY.

2.2 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – USŁUGA ELEKTRONICZNA, INTERAKTYWNY FORMULARZ DOSTĘPNY W SKLEPIE INTERNETOWYM UMOŻLIWIAJĄCY ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DODANIE PRODUKTÓW DO ELEKTRONICZNEGO KOSZYKA ORAZ OKREŚLENIE WARUNKÓW UMOWY SPRZEDAŻY, W TYM SPOSOBU DOSTAWY I PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE.

2.3 KLIENT/USŁUGOBIORCA: OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, A W WYPADKACH PRZEWIDZIANYCH PRZEZ PRZEPISY POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE TAKŻE OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA OGRANICZONĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH; OSOBA PRAWNA; JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ; KTÓRA ZAWARŁA LUB ZAMIERZA ZAWRZEĆ UMOWĘ SPRZEDAŻY ZE SPRZEDAWCĄ

2.4 KODEKS CYWILNY – USTAWA KODEKSU CYWILNEGO Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. (DZ. U. 1964 NR 16, POZ. 93 ZE ZM.).

2.5 NEWSLETTER – USŁUGA ELEKTRONICZNA DYSTRYBUCYJNA ŚWIADCZONA PRZEZ USŁUGODAWCĘ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ E-MAIL, KTÓRA UMOŻLIWIA WSZYSTKIM KORZYSTAJĄCYM Z NIEJ USŁUGOBIORCOM AUTOMATYCZNE OTRZYMYWANIE OD USŁUGODAWCY CYKLICZNYCH TREŚCI KOLEJNYCH EDYCJI NEWSLETTERA ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O PRODUKTACH, NOWOŚCIACH I PROMOCJACH W SKLEPIE INTERNETOWYM I STACJONARNYM.

2.6 PRODUKT – DOSTĘPNA W SKLEPIE INTERNETOWYM RZECZ RUCHOMA BĘDĄCA PRZEDMIOTEM UMOWY SPRZEDAŻY MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ.

2.7 REGULAMIN – NINIEJSZY REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

2.8 SKLEP INTERNETOWY – SKLEP INTERNETOWY USŁUGODAWCY DOSTĘPNY POD ADRESEM INTERNETOWYM: WWW.OLVA-NATURAL.PL

2.9 SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – BARBARA BIK PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ OLVA BARBARA BIK. ADRES WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: UL. ŁĘŻYCA- DOLNA 36, 66-016 ZIELONA GÓRA. NIP: 9730975262, REGON: 384058157. MAIL: OLVASOAP@GMAIL.COM

2.10 UMOWA SPRZEDAŻY – UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTU ZAWIERANA ALBO ZAWARTA MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO.

2.11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ NA RZECZ USŁUGOBIORCY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO.

2.12 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – USTAWA Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA (DZ. U. 2014 POZ. 827 ZE ZM.)

2.13 ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI KLIENTA SKŁADANE ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIENIA I ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU ZE SPRZEDAWCĄ.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W SKLEPIE INTERNETOWYM DOSTĘPNA SĄ NASTĘPUJĄCE USŁUGI ELEKTRONICZNE: FORMULARZ ZAMÓWIENIA, FORMULARZ KONTAKTOWY

A.1.- FORMULARZA ZAMÓWIENIA – KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA ROZPOCZYNA SIĘ Z MOMENTEM DODANIA PRZEZ KLIENTA PIERWSZEGO PRODUKTU DO ELEKTRONICZNEGO KOSZYKA W SKLEPIE INTERNETOWYM. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NASTĘPUJE PO WYKONANIU PRZEZ KLIENTA ŁĄCZNIE DWÓCH KOLEJNYCH KROKÓW:

– PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA ZAMÓWIENIA

– KLIKNIĘCIU NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA ZAMÓWIENIA POLA „ZAMAWIAM I PŁACĘ” – DO TEGO MOMENTU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEJ MODYFIKACJI WPROWADZONYCH DANYCH (W TYM CELU NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ WYŚWIETLANYMI KOMUNIKATAMI ORAZ INFORMACJAMI DOSTĘPNYMI NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO). W FORMULARZU ZAMÓWIENIA NIEZBĘDNE JEST PODANIE PRZEZ KLIENTA NASTĘPUJĄCYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH KLIENTA: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES (ULICA, NR DOMU/MIESZKANIA, KOD POCZTOWY, MIASTO, KRAJ), ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO ORAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH UMOWY SPRZEDAŻY: PRODUKTY, ILOŚĆ PRODUKTÓW, MIEJSCE I SPOSÓB DOSTAWY PRODUKTÓW, SPOSÓB PŁATNOŚCI. W PRZYPADKU KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI NIEZBĘDNE JEST TAKŻE PODANIE NAZWY FIRMY I NUMERU NIP.

A.2.- USŁUGA ELEKTRONICZNA „FORMULARZ ZAMÓWIENIA” ŚWIADCZONA JEST NIEODPŁATNIE ORAZ MA CHARAKTER JEDNORAZOWY I ULEGA ZAKOŃCZENIU Z CHWILĄ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA ZA JEGO POŚREDNICTWEM ALBO Z CHWILĄ WCZEŚNIEJSZEGO ZAPRZESTANIA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA ZA JEGO POŚREDNICTWEM PRZEZ USŁUGOBIORCĘ.

B.1.- USŁUGA „FORMULARZ KONTAKTOWY” POLEGA NA WYSYŁANIU ZA POMOCĄ FORMULARZA UMIESZCZONEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU WIADOMOŚCI DO SPRZEDAWCY

B.2.- REZYGNACJA Z USŁUGI NIEODPŁATNEJ „FORMULARZ KONTAKTOWY” MOŻLIWA JEST W KAŻDEJ CHWILI I POLEGA NA ZAPRZESTANIU WYSYŁANIA ZAPYTAŃ DO SPRZEDAWCY

4. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA: KOMPUTER, LAPTOP LUB INNE URZĄDZENIE MULTIMEDIALNE Z DOSTĘPEM DO INTERNETU; DOSTĘP DO POCZTY ELEKTRONICZNEJ; PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA: MOZILLA FIREFOX WERSJA 17.0 I WYŻSZEJ LUB INTERNET EXPLORER W WERSJI 10.0 I WYŻSZEJ, OPERA W WERSJI 12.0 I WYŻSZEJ, GOOGLE CHROME W WERSJI 23.0 I WYŻSZEJ, SAFARI W WERSJI 5.0 I WYŻSZEJ; ZALECANA MINIMALNA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU: 1024X768; WŁĄCZENIE W PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ MOŻLIWOŚCI ZAPISU PLIKÓW COOKIES ORAZ OBSŁUGI JAVASCRIPT.

5. USŁUGOBIORCA OBOWIĄZANY JEST DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM I DOBRYMI OBYCZAJAMI MAJĄC NA UWADZE POSZANOWANIE DÓBR OSOBISTYCH ORAZ PRAW AUTORSKICH I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ USŁUGODAWCY ORAZ OSÓB TRZECICH. USŁUGOBIORCA OBOWIĄZANY JEST DO WPROWADZENIA DANYCH ZGODNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM. USŁUGOBIORCĘ OBOWIĄZUJE ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO:

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ ORAZ POZOSTAŁE REKLAMACJE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM SKLEPU INTERNETOWEGO USŁUGOBIORCA MOŻE SKŁADAĆ NA PRZYKŁAD:

– PISEMNIE NA ADRES OLVA BARBARA BIK, ŁĘŻYCA- DOLNA 36, 66-016 ZIELONA GÓRA

– W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA ADRES: OLVASOAP@GMAIL.COM

ZALECA SIĘ PODANIE PRZEZ KLIENTA W OPISIE REKLAMACJI:

A. INFORMACJI I OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU REKLAMACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI RODZAJU I DATY WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

B. ŻĄDANIA USŁUGOBIORCY

C. DANYCH KONTAKTOWYCH SKŁADAJĄCEGO REKLAMACJĘ – UŁATWI TO I PRZYSPIESZY ROZPATRZENIE REKLAMACJI PRZEZ USŁUGODAWCĘ.

WYMOGI PODANE W ZDANIU POPRZEDNIM MAJĄ FORMĘ JEDYNIE ZALECENIA I NIE WPŁYWAJĄ NA SKUTECZNOŚĆ REKLAMACJI ZŁOŻONYCH Z POMINIĘCIEM ZALECANEGO OPISU REKLAMACJI.

D. USTOSUNKOWANIE SIĘ DO REKLAMACJI PRZEZ USŁUGODAWCĘ NASTĘPUJE NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA JEJ ZŁOŻENIA

7. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

A. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ NASTĘPUJĄ PO UPRZEDNIM ZŁOŻENIU PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIENIA ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

B. CENA PRODUKTU UWIDOCZNIONA NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO PODANA JEST W ZŁOTYCH POLSKICH I ZAWIERA PODATKI. O ŁĄCZNEJ CENIE WRAZ Z PODATKAMI PRODUKTU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA A TAKŻE O KOSZTACH DOSTAWY (W TYM OPŁATACH ZA TRANSPORT, DOSTARCZENIE I USŁUGI POCZTOWE) ORAZ O INNYCH KOSZTACH, A GDY NIE MOŻNA USTALIĆ WYSOKOŚCI TYCH OPŁAT – O OBOWIĄZKU ICH UISZCZENIA, KLIENT JEST INFORMOWANY NA STRONACH SKLEPU INTERNETOWEGO W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, W TYM TAKŻE W CHWILI WYRAŻENIA PRZEZ KLIENTA WOLI ZWIĄZANIA SIĘ UMOWĄ SPRZEDAŻY.

C. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIEŃ:

– PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA SPRZEDAWCA NIEZWŁOCZNIE POTWIERDZA JEGO OTRZYMANIE ORAZ JEDNOCZEŚNIE PRZYJMUJE ZAMÓWIENIE DO REALIZACJI. POTWIERDZENIE OTRZYMANIA ZAMÓWIENIA I JEGO PRZYJĘCIE DO REALIZACJI NASTĘPUJE POPRZEZ PRZESŁANIE PRZEZ SPRZEDAWCĘ KLIENTOWI STOSOWNEJ WIADOMOŚCI E-MAIL NA PODANY W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ KLIENTA, KTÓRA ZAWIERA CO NAJMNIEJ OŚWIADCZENIA SPRZEDAWCY O OTRZYMANIU ZAMÓWIENIA I O JEGO PRZYJĘCIU DO REALIZACJI ORAZ POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY. Z CHWILĄ OTRZYMANIA PRZEZ KLIENTA POWYŻSZEJ WIADOMOŚCI E-MAIL ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA SPRZEDAŻY MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ.

– UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE ORAZ UDOSTĘPNIENIE KLIENTOWI TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY SPRZEDAŻY NASTĘPUJE POPRZEZ: UDOSTĘPNIENIE NINIEJSZEGO REGULAMINU NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ PRZESŁANIE KLIENTOWI WIADOMOŚCI E-MAIL. TREŚĆ UMOWY SPRZEDAŻY JEST DODATKOWO UTRWALONA I ZABEZPIECZONA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM SKLEPU INTERNETOWEGO SPRZEDAWCY.

8. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

SPRZEDAWCA UDOSTĘPNIA KLIENTOWI NASTĘPUJĄCE SPOSOBY PŁATNOŚCI Z TYTUŁU UMOWY SPRZEDAŻY:

A)PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ ZA POBRANIEM PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI

B)PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY SPRZEDAWCY:

9. TERMIN PŁATNOŚCI:

W PRZYPADKU WYBORU PRZEZ KLIENTA PŁATNOŚCI PRZELEWEM, PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO DOKONANIA PŁATNOŚCI W TERMINIE 7 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

– W PRZYPADKU PŁATNOŚCI PRZELEWEM, PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH CZAS REALIZACJA ZAMÓWIENIA ROZPOCZYNA SIĘ OD MOMENTU ZAKSIĘGOWANEJ PŁATNOŚCI NA KONCIE.

– W PRZYPADKU WYBORU PRZEZ KLIENTA PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ ZA POBRANIEM PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI KLIENT OBOWIĄZANY JEST DO DOKONANIA PŁATNOŚCI PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI.

10. ZWROT ŚRODKÓW:

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KONIECZNOŚCI ZWROTU ŚRODKÓW ZA TRANSAKCJĘ DOKONANĄ PRZEZ KLIENTA DROGĄ INTERNETOWĄ (PRZELEW) SPRZEDAJĄCY DOKONA ZWROTU NA RACHUNEK BANKOWY ZGODNIE Z WYBRANĄ METODĄ PŁATNOŚCI KUPUJĄCEGO W TERMINIE 7 DNI ROBOCZYCH.

11. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

DOSTAWA PRODUKTÓW DOSTĘPNA JEST NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

– DOSTAWA PRODUKTÓW DO KLIENTA JEST ODPŁATNA, CHYBA ŻE UMOWA SPRZEDAŻY STANOWI INACZEJ. KOSZTY DOSTAWY PRODUKTU (W TYM OPŁATY ZA TRANSPORT, DOSTARCZENIE I USŁUGI POCZTOWE) SĄ WSKAZYWANE KLIENTOWI W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, W TYM TAKŻE W CHWILI WYRAŻENIA PRZEZ KLIENTA WOLI ZWIĄZANIA SIĘ Z UMOWĄ SPRZEDAŻY.
– SPRZEDAWCA UDOSTĘPNIA KLIENTOWI NASTĘPUJĄCE SPOSOBY DOSTAWY LUB ODBIORU PRODUKTU:

a)PRZESYŁKA KURIERSKA (FedEx))

b)PACZKOMAT INPOST

c)PACZKA W RUCHU

d)ODBIÓR OSOBISTY W SIEDZIBIE FIRMY: UL. ŁĘŻYCA- DOLNA 36, 66-016 ZIELONA GÓRA

– TERMIN DOSTAWY PRODUKTU DO KLIENTA WYNOSI DO 1-3 DNI ROBOCZYCH, CHYBA ŻE W OPISIE DANEGO PRODUKTU LUB W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA PODANO KRÓTSZY TERMIN. W PRZYPADKU PRODUKTÓW O RÓŻNYCH TERMINACH DOSTAWY TERMINEM DOSTAWY JEST NAJDŁUŻSZY PODANY TERMIN, KTÓRY JEDNAK NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 1-3 DNI ROBOCZYCH. POCZĄTEK BIEGU TERMINU DOSTAWY PRODUKTU DO KLIENTA LICZY SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1. W PRZYPADKU WYBORU PRZEZ KLIENTA SPOSOBU PŁATNOŚCI PRZELEWEM, OD DNIA UZNANIA RACHUNKU BANKOWEGO LUB KONTA ROZLICZENIOWEGO SPRZEDAWCY

2. W PRZYPADKU WYBORU PRZEZ KLIENTA SPOSOBU PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ LUB POBRANIEM – OD DNIA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

3. TERMIN SKOMPLETOWANIA ZAMÓWIENIA TO TRZY DNI ROBOCZE OD MOMENTU ZAKSIĘGOWANEJ PŁATNOŚCI NA KONCIE.

4. ODBIÓR OSOBISTY ZAMÓWIENIA W SIEDZIBIE FIRMY JEST BEZPŁATNY

5. ZAMÓWIENIE ZŁOŻONE Z WYBOREM ODBIORU OSOBISTEGO W SIEDZIBIE FIRMY MOŻE BYĆ OPŁACONE JEDYNIE ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO.

6. KLIENT OTRZYMA WIADOMOŚĆ E-MAIL NA PODANY PRZEZ SIEBIE W PROCESIE ZAMAWIANIA ADRES MAILOWY, ŻE ZAMÓWIENIE JEST GOTOWE DO ODBIORU OSOBISTEGO

9. W PRZYPADKU GDY KLIENT WSKAZUJE W CHWILI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, ŻE ZAMÓWIENIE MA ZOSTAĆ ODEBRANE PRZEZ KLIENTA W SIEDZIBIE FIRMY ZAMÓWIENIE POZOSTAJE GOTOWE DO ODBIORU PRZEZ KOLEJNE 10 (DZIESIĘĆ) DNI OD DATY DORĘCZENIA KLIENTOWI WIADOMOŚCI E-MAIL W TEMACIE GOTOWOŚCI TOWARU DO ODBIORU W FIRMIE. W PRZYPADKU GDY NIE DOJDZIE DO ODBIORU ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA W SIEDZIBIE FIRMY W TERMINIE 10 (DZIESIĘCIU) DNI SPRZEDAWCA MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY SPRZEDAŻY. ODSTĄPIENIE OD UMOWY NASTĘPUJE PRZEZ ZŁOŻENIE KLIENTOWI OŚWIADCZENIA WOLI O ODSTĄPIENIU. W TAKIM PRZYPADKU ZAMÓWIENIE UWAŻANE BĘDZIE ZA ANULOWANE. W POWYŻSZEJ SYTUACJI SPRZEDAWCA OBOWIĄZANY JEST NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ KLIENTOWI WSZYSTKIE ŚRODKI JAKIE OTRZYMAŁ OD NIEGO NA MOCY UMOWY SPRZEDAŻY.

10. ODBIERAJĄC ZAMÓWIENIE KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO OKAZANIA OSOBIE WYDAJĄCEJ TOWAR NUMERU ZAMÓWIENIA. TEN NUMER UMOŻLIWIA RÓWNIEŻ ODBIÓR ZAMÓWIENIA PRZEZ INNĄ, WSKAZANĄ PRZEZ KLIENTA OSOBĘ.

11. W CHWILI ODBIORU ZAMÓWIENIA KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI ZAMÓWIENIA TOWARÓW ZE SKOMPLETOWANYM ZAMÓWIENIEM ORAZ POINFORMOWANIE OSOBY WYDAJĄCEJ O EWENTUALNYCH NIEZGODNOŚCIACH.

12. KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO POTWIERDZENIA ODBIORU OSOBISTEGO ZAMÓWIENIA W FORMULARZU ODBIORÓW OSOBISTYCH.

12.1 PODPIS ZŁOŻONY W FORMULARZU JEST JEDNOZNACZNY Z ODBIOREM ZAMÓWIENIA I POTWIERDZENIEM PRZEZ KLIENTA, ŻE PRZEBIEGŁO ONO ZGODNIE ZE ZŁOŻONĄ PRZEZ NIEGO DYSPOZYCJĄ. PO ODBIORZE ZAMÓWIENIA REKLAMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA NIE BĘDĄ UZNAWANE.

12. REKLAMACJA PRODUKTU

PODSTAWA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY WZGLĘDEM KLIENTA JEŻELI SPRZEDANY PRODUKT MA WADĘ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ (RĘKOJMIA) SĄ OKREŚLONE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI W KODEKSIE CYWILNYM. DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO DNIA 24 GRUDNIA 2014 ROKU PODSTAWA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY WOBEC KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, KTÓRY NABYWA PRODUKT W CELU NIEZWIĄZANY Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAWODOWĄ LUB GOSPODARCZĄ, Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY SĄ OKREŚLONE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWĄ Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (DZ. U. 2002 NR 141, POZ. 1176 ZE ZM.)

A. SPRZEDAWCA OBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ KLIENTOWI PRODUKT BEZ WAD. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY Z TYTUŁU WADY PRODUKTU ORAZ UPRAWNIEŃ KLIENTA SĄ OKREŚLONE PONIŻEJ.

B. REKLAMACJA MOŻE ZOSTAĆ ZŁOŻONA PRZEZ KLIENTA:

– PISEMNIE Z ZAŁĄCZONYM DOWODEM ZAKUPU NA ADRES: OLVA BARBARA BIK, UL. ŁĘŻYCA- DOLNA 36, 66-016 ZIELONA GÓRA

C. ZALECA SIĘ PODANIE PRZEZ KLIENTA W OPISIE REKLAMACJI:

-INFORMACJI I OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU REKLAMACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI RODZAJU I DATY WYSTĄPIENIA WADY

-ŻĄDANIA SPOSOBU DOPROWADZENIA PRODUKTU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY LUB OŚWIADCZENIA O OBNIŻENIU CENY ALBO ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

-DANYCH KONTAKTOWYCH SKŁADAJĄCEGO REKLAMACJĘ – UŁATWI TO I PRZYSPIESZY ROZPATRZENIE REKLAMACJI PRZEZ SPRZEDAWCĘ.

D. WYMOGI PODANE W ZDANIU POPRZEDNIM MAJĄ FORMĘ JEDYNIE ZALECENIA I NIE WPŁYWAJĄ NA SKUTECZNOŚĆ REKLAMACJI ZŁOŻONYCH Z POMINIĘCIEM ZALECANEGO OPISU REKLAMACJI.

E. DO OPISU REKLAMACJI ZALECA SIĘ DOŁĄCZENIE PARAGONU LUB INNEGO DOWODU ZAKUPU

F. SPRZEDAWCA USTOSUNKUJE SIĘ DO REKLAMACJI KLIENTA NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI ROBOCZYCH OD DNIA JEJ ZŁOŻENIA. BRAK USTOSUNKOWANIA SIĘ SPRZEDAWCY W POWYŻSZYM TERMINIE OZNACZA, ŻE SPRZEDAWCA UZNAŁ REKLAMACJĘ ZA UZASADNIONĄ.

G. KLIENT, KTÓRY WYKONUJE UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI JEST OBOWIĄZANY NA KOSZT SPRZEDAWCY DOSTARCZYĆ PRODUKT WADLIWY NA ADRES OLVA BARBARA BIK, UL. ŁĘŻYCA- DOLNA 36, 66-016 ZIELONA GÓRA

13. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. KONSUMENT, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ MOŻE W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH OD OTRZYMANIA PRZESYŁKI ODSTĄPIĆ OD TEJ UMOWY BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY. Z MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY WYŁĄCZONE SĄ PRODUKTY DOSTARCZANE W ZAPIECZĘTOWANYM OPAKOWANIU, KTÓRYCH PO OTWARCIU OPAKOWANIA NIE MOŻNA ZWRÓCIĆ ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUB ZE WZGLĘDÓW HIGIENICZNYCH JEŻELI OPAKOWANIE ZOSTAŁO OTWARTE PO DOSTARCZENIU.

2.PRAWO ZWROTU PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KLIENTOM BĘDĄCYM OSOBAMI FIZYCZNYMI.

3. PRAWO ZWROTU NIE PRZYSŁUGUJE PODMIOTOM PRAWNYM I OSOBOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, JEŻELI PRODUKT ZOSTAŁ ZAKUPIONY NA POTRZEBY FIRMY (OSOBY PRAWNEJ, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)

4. ABY ODSTĄPIĆ OD UMOWY KONSUMENT MOŻE SKORZYSTAĆ Z PRZYGOTOWANEGO WZORU I NASTĘPNIE WYSŁAĆ:

5. PISEMNIE NA ADRES: OLVA BARBARA BIK, UL. ŁĘŻYCA- DOLNA 36, 66-016 ZIELONA GÓRA

6. SKANEM, ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA ADRES: OLVASOAP@GMAIL.COM

7. KONSUMENT MA OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA, W KTÓRYM ODSTĄPIŁ OD UMOWY, ZWRÓCIĆ SPRZEDAWCY PRODUKT WRAZ Z PARAGONEM LUB INNYM DOWODEM ZAKUPU

8. DO ZACHOWANIA TERMINU WYSTARCZY ODESŁANIE PRODUKTU PRZED JEGO UPŁYWEM.

9. KONSUMENT MOŻE ZWRÓCIĆ PRODUKT NA ADRES: OLVA BARBARA BIK, UL. ŁĘŻYCA- DOLNA 36, 66-016 ZIELONA GÓRA

10. SPRZEDAWCA MA OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA OTRZYMANIA OŚWIADCZENIA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY, ZWRÓCIĆ KONSUMENTOWI WSZYSTKIE DOKONANE PRZEZ NIEGO PŁATNOŚCI, W TYM KOSZTY DOSTAWY PRODUKTU.

11. SPRZEDAWCA DOKONUJE ZWROTU PŁATNOŚCI PRZY UŻYCIU TAKIEGO SAMEGO SPOSOBU PŁATNOŚCI, JAKIEGO UŻYŁ KONSUMENT.

12. SPRZEDAWCA MOŻE WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM PŁATNOŚCI OTRZYMANYCH OD KONSUMENTA DO CHWILI OTRZYMANIA PRODUKTU Z POWROTEM LUB DOSTARCZENIA PRZEZ KONSUMENTA DOWODU JEGO ODESŁANIA, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO KTÓRE ZDARZENIE NASTĄPI WCZEŚNIEJ.

13. MOŻLIWE KOSZTY ZWIĄZANE Z ODSTĄPIENIEM PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY, KTÓRE OBOWIĄZANY JEST PONIEŚĆ KONSUMENT:

13.1. JEŻELI KONSUMENT WYBRAŁ SPOSÓB DOSTAWY PRODUKTU INNY NIŻ NAJTAŃSZY ZWYKŁY SPOSÓB DOSTAWY DOSTĘPNY W SKLEPIE INTERNETOWYM, SPRZEDAWCA NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU KONSUMENTOWI PONIESIONYCH PRZEZ NIEGO DODATKOWYCH KOSZTÓW.

14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

NINIEJSZY PUNKT REGULAMINU ORAZ POSTANOWIENIA W NIM ZAWARTE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE KLIENTÓW I USŁUGOBIORCÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI.

1. SPRZEDAWCY PRZYSŁUGUJE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ Z KLIENTEM NIEBĘDĄCYM KONSUMENTEM W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA JEJ ZAWARCIA. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY W TYM WYPADKU MOŻE NASTĄPIĆ BEZ PODANIA PRZYCZYNY I NIE RODZI PO STRONIE KLIENTA NIEBĘDĄCEGO KONSUMENTEM ŻADNYCH ROSZCZEŃ W STOSUNKU DO SPRZEDAWCY.

2. W WYPADKU KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI SPRZEDAWCA MA PRAWO OGRANICZYĆ DOSTĘPNE SPOSOBY PŁATNOŚCI, W TYM TAKŻE WYMAGAĆ DOKONANIA PRZEDPŁATY W CAŁOŚCI ALBO CZĘŚCI I TO NIEZALEŻNIE OD WYBRANEGO PRZEZ KLIENTA SPOSOBU PŁATNOŚCI ORAZ FAKTU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

3. Z CHWILĄ WYDANIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ PRODUKTU PRZEWOŹNIKOWI PRZECHODZĄ NA KLIENTA NIE BĘDĄCEGO KONSUMENTEM KORZYŚCI I CIĘŻARY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM ORAZ NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZYPADKOWEJ UTRATY LUB USZKODZENIA PRODUKTU. SPRZEDAWCA W TAKIM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ, UBYTEK LUB USZKODZENIE PRODUKTU POWSTAŁE OD PRZYJĘCIA GO DO PRZEWOZU AŻ DO WYDANIA GO KLIENTOWI ORAZ ZA OPÓŹNIENIE W PRZEWOZIE PRZESYŁKI.

4. W RAZIE PRZESŁANIA PRODUKTU DO KLIENTA ZA POŚREDNICTWEM PRZEWOŹNIKA KLIENT NIEBĘDĄCY KONSUMENTEM OBOWIĄZANY JEST ZBADAĆ PRZESYŁKĘ W CZASIE I W SPOSÓB PRZYJĘTY PRZY PRZESYŁKACH TEGO RODZAJU. JEŻELI KLIENT STWIERDZI, ŻE W CZASIE PRZEWOZU NASTĄPIŁ UBYTEK LUB USZKODZENIE PRODUKTU, OBOWIĄZANY JEST DOKONAĆ WSZELKICH CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO USTALENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEWOŹNIKA.

5. ZGODNIE Z ART. 558 § 1 KODEKSU CYWILNEGO ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA PRODUKT WOBEC KLIENTA NIEBĘDĄCEGO KONSUMENTEM ZOSTAJE WYŁĄCZONA.

6. W PRZYPADKU USŁUGOBIORCÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI USŁUGODAWCA MOŻE WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM I BEZ WSKAZYWANIA PRZYCZYN POPRZEZ PRZESŁANIE USŁUGOBIORCY STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY W STOSUNKU DO USŁUGOBIORCY NIEBĘDĄCEGO KONSUMENTEM BEZ WZGLĘDU NA JEJ PODSTAWĘ PRAWNĄ JEST OGRANICZONA – ZARÓWNO W RAMACH POJEDYNCZEGO ROSZCZENIA, JAK RÓWNIEŻ ZA WSZELKIE ROSZCZENIA W SUMIE – DO WYSOKOŚCI ZAPŁACONEJ CENY ORAZ KOSZTÓW DOSTAWY Z TYTUŁU UMOWY SPRZEDAŻY, NIE WIĘCEJ JEDNAK NIŻ DO KWOTY JEDNEGO TYSIĄCA ZŁOTYCH. USŁUGODAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ W STOSUNKU DO USŁUGOBIORCY NIEBĘDĄCEGO KONSUMENTEM TYLKO ZA TYPOWE SZKODY PRZEWIDYWALNE W MOMENCIE ZAWARCIA UMOWY I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UTRACONYCH KORZYŚCI W STOSUNKU DO USŁUGOBIORCY NIEBĘDĄCEGO KONSUMENTEM.

8. WSZELKIE SPORY POWSTAŁE POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KLIENTEM NIEBĘDĄCYM KONSUMENTEM ZOSTAJĄ PODDANE SĄDOWI WŁAŚCIWEMU ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ SPRZEDAWCY.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

UMOWY ZAWIERANE POPRZEZ SKLEP INTERNETOWY ZAWIERANE SĄ W JĘZYKU POLSKIM.

1. ZMIANA REGULAMINU

1.1 USŁUGODAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN REGULAMINU Z WAŻNYCH PRZYCZYN, TZN. ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA; ZMIANY SPOSOBÓW PŁATNOŚCI I DOSTAW – W ZAKRESIE, W JAKIM TE ZMIANY WPŁYWAJĄ NA REALIZACJĘ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU

2. W PRZYPADKU ZAWARCIA NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO REGULAMINU UMÓW O CHARAKTERZE CIĄGŁYM (NP. ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ – KONTO) ZMIENIONY REGULAMIN WIĄŻE USŁUGOBIORCĘ, JEŻELI ZOSTAŁY ZACHOWANE WYMAGANIA OKREŚLONE W ART. 384 ORAZ 384 [1] KODEKSU CYWILNEGO, TO JEST: USŁUGOBIORCA ZOSTAŁ PRAWIDŁOWO POWIADOMIONY O ZMIANACH I NIE WYPOWIEDZIAŁ UMOWY W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA POWIADOMIENIA. W WYPADKU GDYBY ZMIANA REGULAMINU SKUTKOWAŁA WPROWADZENIEM JAKICHKOLWIEK NOWYCH OPŁAT LUB PODWYŻSZENIEM OBECNYCH USŁUGOBIORCA BĘDĄCY KONSUMENTEM MA PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

3. W PRZYPADKU ZAWARCIA NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO REGULAMINU UMÓW O INNYM CHARAKTERZE NIŻ UMOWY CIĄGŁE (NP. UMOWA SPRZEDAŻY) ZMIANY REGULAMINU NIE BĘDĄ W ŻADEN SPOSÓB NARUSZAĆ PRAW NABYTYCH KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIAN REGULAMINU, W SZCZEGÓLNOŚCI ZMIANY REGULAMINU NIE BĘDĄ MIAŁY WPŁYWU NA JUŻ SKŁADANE LUB ZŁOŻONE ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARTE, REALIZOWANE LUB WYKONANE UMOWY SPRZEDAŻY.

4. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE MAJĄ ZASTOSOWANIE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI: KODEKSU CYWILNEGO; USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. (DZ. U. 2002 NR 144, POZ. 1204 ZE ZM.); DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU Z KLIENTAMI BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI – PRZEPISY USTAWY O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY Z DNIA 2 MARCA 2000 R. (DZ. U. 2000 NR 22, POZ 271 ZE ZM.) ORAZ USTAWY O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. (DZ. U. 2002 NR 141, POZ. 1176 ZE ZM.); DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 Z KLIENTAMI BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI – PRZEPISY USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA Z DNIA 30 MAJA 2014 R. (DZ. U. 2014 POZ. 827 ZE ZM.); ORAZ INNE WŁAŚCIWE PRZEPISY POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

16. FORMULARZE DO POBRANIA
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
FORMULARZ REKLAMACYJNY